1. Загальні положення

 1.1. Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (далі – відділ), ЄДРПОУ 36420940 є виконавчим органом Дружківської міської ради, що утворюється та ліквідується  міською радою, та відповідно їй підпорядкований.

1.2. Повне найменування відділу: міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради.

Скорочене найменування: МВОЗ.

1.3. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати розрахункові рахунки в установах Державного Казначейства та банках України, у межах своїх повноважень укладати угоди та договори з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

1.4. Відділ має свій гербовий бланк, штамп, печатку для документів,  печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та інші необхідні реквізити.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.6. Положення про відділ, структура та штатна чисельність відділу затверджується рішенням міської ради.

1.7. Майно відділу складають основні фонди і оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному  балансі. Майно відділу є спільною власністю територіальної громади міста і закріплюється за ним на праві  оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, відділ володіє, користується та розпоряджається  зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи  щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому положенню. Відчуження майна, що є спільною власністю територіальної громади міста і закріплене за відділом, здійснюється за погодженням з власником або уповноваженим ним органом у порядку, що встановлений чинним законодавством.

1.8. До складу відділу входять технічний персонал та робітники, які не є службовцями органів місцевого самоврядування.

1.9. Юридична адреса відділу: 84205, Донецька область, місто Дружківка, вулиця Короленка, будинок 12.

1.10. Відділ є неприбутковою установою. Доходи (прибутки) відділу використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених законом та цим Положенням.

1.11. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів відділу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

  1. Відділ у своїй діяльності керується

 

Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, розпорядженнями голови обласної  державної адміністрації та міського голови, наказами департаменту охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації, рішеннями Дружківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України.

 

  1. Мета діяльності відділу

3.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я в місті Дружківка.

3.2. Забезпечення в межах виділеного бюджетного фінансування, доступного та якісного медичного обслуговування комунальними закладами охорони здоров'я членів місцевої територіальної громади.

3.3. Здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів у сфері охорони здоров'я міста.

3.4. Координація діяльності місцевих закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, пов’язаної з наданням лікувально-профілактичної допомоги членам місцевої територіальної громади (далі – міста).

3.5. Здійснення загального керівництва усіма комунальними закладами охорони здоров'я міста Дружківки, селищ міського типу Олексієво-Дружківка та Райське, які є підконтрольні, підзвітні та підпорядковані відділу по усім питанням їх діяльності.

 

  1. Основні завдання та функції відділу

4.1. Розробляє та подає в установленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проекту місцевого бюджету, забезпечує у межах своїх повноважень їх виконання.

4.2.  Готує та надає  міській раді та виконавчому комітету міської ради необхідні фінансові показники і пропозиції щодо складання проекту міського бюджету з питань охорони здоров’я.

4.3. Розробляє та подає міській раді та  її виконавчому комітету пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я, сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань надання лікувально-профілактичної допомоги населенню міста.

4.4. Забезпечує прогнозування та планування розвитку мережі закладів охорони здоров'я, розташованих на закріпленій території.

4.5. Вносить  пропозиції по відкриттю, створенню, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності місцевої територіальної громади.

4.6. Вивчає потребу підпорядкованих закладів охорони здоров'я  у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, проводить перевірку та аналіз ефективності їх використання.

4.7. Формує та затверджує заявки підпорядкованих закладів охорони здоров'я на закупівлю медичного обладнання, спеціального санітарного транспорту та інших засобів, які отримуються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, та може організовувати відповідно до законодавства проведення таких закупівель.

4.8. Здійснює згідно чинного законодавства  розподіл матеріальних та фінансових засобів для підпорядкованих комунальних закладів охорони здоров'я, згідно виділених бюджетних призначень.

4.9. Здійснює контроль за якістю та обсягами лікувальної, діагностичної та профілактичної допомоги, що надається населенню міста закладами, установами, підприємствами та іншими структурами незалежно від форми власності та підпорядкування.

4.10. Проводить аналіз показників стану здоров'я населення, розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення міста, пропагування здорового способу життя.

4.11.  Заслуховує звіти про роботу головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я, згідно з якими робить відповідні висновки та приймає заходи щодо усунення виявлених  недоліків та порушень.

4.12. Сприяє відповідно до законодавства проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення міста.

4.13. Координує в установленому порядку роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню міста під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4.14. Організовує відповідно до законодавства роботу з охорони материнства і дитинства,  має повноваження контролювати  стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування.

4.15. Сприяє кадровому забезпеченню підпорядкованих закладів охорони здоров'я, організовує в установленому порядку роботу з підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників.

4.16. Забезпечує в установленому законодавством порядку розгляд звернень громадян, контролює проведення цієї роботи в підпорядкованих закладах охорони здоров'я.

4.17. По скаргах громадян проводить перевірки лікувальних, діагностичних закладів  та підприємств міста усіх форм власності та підпорядкування.

4.18. Сприяє поширенню в установленому порядку передового досвіду в закладах охорони здоров'я, розвитку міжрегіонального співробітництва в сфері охорони здоров'я.

4.19. Формує пропозиції для  міської ради та виконавчого комітету міської ради  по розгляду і внесенню зауважень до проектів та планів підприємств, закладів, установ, організацій охорони здоров'я, усіх форм власності та підпорядкування, здійснення яких може викликати негативні соціально-медичні та демографічні наслідки, та узгоджує їх перед остаточним затвердженням.

4.20. Узгоджує розміщення та відкриття у місті аптек (аптечних пунктів, аптечних кіосків), лікувальних, діагностичних, профілактичних, медичних у тому числі нетрадиційної медицини закладів, установ, кабінетів, підприємств та інших структур.

4.21. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради та  її виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян, тощо.

4.22. Виконує інші, покладені на нього функції, завдання та делеговані повноваження.

 

  1. Відділ має право

5.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.2. Одержувати в установленому порядку інформацію та матеріали від інших структурних підрозділів міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що необхідні для виконання покладених на нього завдань та повноважень.

5.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції та повноважень.

 

  1. Керівництво відділом

 6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно з чинним законодавством України.

6.2. Начальник відділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.3. Начальник відділу:

6.3.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу та несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

6.3.2. Планує роботу відділу та проводить аналіз стану її виконання.

6.3.3. Видає у межах своїх повноважень накази, розпорядження, протокольні доручення та інші  нормативно-правові і регламентуючі документи обов'язкові  для виконання усіма комунальними закладами охорони здоров'я та підприємствами міста, організовує контроль їх виконання.

6.3.4. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу.

6.3.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису відділу.

6.3.6. Розробляє і подає міському голові на затвердження кошторис і штатний розпис відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників, згідно чинного законодавства України.

6.4. Начальник відділу  затверджує:

6.4.1. Функціональні обов'язки його працівників та у встановленому порядку заохочує або притягає їх до дисциплінарної відповідальності.

6.4.2. План основних заходів підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.4.3. План роботи головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.4.4. Положення про групу бухгалтерського обліку.

6.4.5. Плани підвищення кваліфікації головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я та їх заступників.

6.4.6. Резерв головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я, їх заступників та завідуючих структурними підрозділами підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.4.7. Виробничі характеристики на головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.4.8. Путівки на курси підвищення кваліфікації головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.4.9. Кошториси, плани асигнувань загального та спеціального фондів, а також штатні розписи підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.4.10. Розподіли бюджетних коштів між підпорядкованими закладами охорони здоров'я.

6.4.11. Розміри премій і матеріальної допомоги головним лікарям підпорядкованих закладів охорони здоров'я та їх заступникам. Розміри надбавок і доплат головним лікарям підпорядкованих закладів охорони здоров'я, їх заступникам та термін, на який вони установлюються.

6.4.12. Заяви та посвідчення на відрядження головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.4.13. Путівки на спеціалізацію лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.5. Начальник відділу погоджує:

6.5.1. Призначення та звільнення заступників головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я та завідуючих структурними підрозділами закладів охорони здоров'я.

6.5.2. Нагородження  робітників підпорядкованих закладів охорони здоров'я – грамотами, подяками та цінними дарунками.

6.5.3. Розміри необов'язкових надбавок та доплат робітникам підпорядкованих закладів охорони здоров'я, та термін, на який вони установлюються.

6.5.4. Виробничі характеристики на заступників головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я та завідуючих структурними підрозділами підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.5.5. Преміювання робітників підпорядкованих закладів охорони здоров'я та надання їм матеріальної допомоги.

6.5.6. Заяви та посвідчення на відрядження заступників головних лікарів та завідуючих структурними підрозділами підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.5.7. Путівки на курси підвищення кваліфікації заступників головних лікарів та завідуючих структурними підрозділами підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.5.8. Посадові інструкції головних лікарів, їх заступників та завідуючих структурними підрозділами підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.5.9. Статути підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.5.10. Договори та угоди підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.5.11. Калькуляції та ціни на платні послуги у підпорядкованих закладах охорони здоров'я.

6.6. Начальник відділу здійснює своїм наказом, за погодженням з міським головою:

6.6.1. Призначення та звільнення головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

6.6.2. Заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності головних лікарів підпорядкованих закладів охорони здоров'я.

 

  1. Припинення діяльності відділу

 7.1. Припинення діяльності відділу може здійснюватися шляхом його ліквідації або реорганізації.

7.2. Ліквідація і реорганізація відділу здійснюється за рішенням власника або уповноваженого  ним органу, або за рішенням суду згідно з чинним законодавством.

7.3. При реорганізації і ліквідації відділу працівникам, які звільняються, гарантується додержання  їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

7.4. У разі припинення міського відділу охорони здоров’я Дружківської міської ради, як юридичної особи (ліквідації відділу, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

7.5. Відділ вважається ліквідованим з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємцівта громадських формувань.

 

Секретар міської ради                                                                                            І.О.Бучук

 

 Положення про міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради (нова редакція) підготовлено міським відділом охорони здоров’я Дружківської міської ради

 

 Начальник міського відділу

охорони здоров’я                                                                                                   О.Л.Деснова

 

 

Договори обслуговування МКЛ № 1

Договори обслуговування МЛ № 2

Договори обслуговування ЦМКЛ

Договори обслуговування ЦПМСД